Stanovy spolku

„Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty, z.s.“

Čl. 1 Název, forma a sídlo

„Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty, z.s.“

(dále jen „spolek NAZEP“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Má sídlo v Pod Zahrady 544b, Přezletice, 250 73

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  metody využití placenty pro vlastní potřebu matek.

Čl. 3 Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 • zajistit pro ženy, které si to přejí, vyškolenou specialistku nebo specialistu, který jim bude nápomocen při využití placenty pro vlastní potřebu
 • seznámit s činností specialistů širokou veřejnost
 • umožňovat a zprostředkovávát členům (členkám) vzájemnou výměnu odborných zkušeností a získávání poznatků z oboru, a tím se aktivně podílet na dalším  vzdělávání specialistek a specialistů
 • dbát na to, aby veškeré působení specialistek a specialistů bylo v souladu se závaznými směrnicemi a etickým kodexem spolku NAZEP
 • poskytovat členům (členkám) spolku NAZEP odborné poradenství a pomoc během jejich praktického působení
 • podílet se na tvorbě vzdělávacích programů pro specialisty (specialistky)
 • navazovat a udržovat kontakty s relevantními domácími a zahraničními subjekty
 • působit jako odborný garant v oblasti vzdělávání specialistů a jejich působení, a v této souvislosti zejména: podporovat všestranný teoretický i praktický rozvoj oboru, chránit a zlepšovat jeho úroveň, podporovat shromažďování a rychlé rozšiřování nových poznatků a zkušeností z oboru a to jak domácích, tak mezinárodních.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • vytváření, shromažďování a distribuce materiálů o otázkách týkajících se placenty  a jejího zpracování

 • publikování a překládání článků, literatury týkajících se placenty a témat s ní souvisejících

 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)

 • spolupráce s odbornými a dobrovolnými organizacemi, jejichž činnost je orientována  na porodnictví

Čl.  5 Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
 2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu,  datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 5. Čestným členem může být fyzická nebo právnická osoba, navržená výborem spolku.
 6. Člen spolku má právo zejména: předkládat návrhy a náměty k činnosti spolku.
 7. Člen spolku je povinen zejména:
 • dodržovat stanovy

 • dodržovat závazné směrnice a etický kodex “Nezávislé asociace pro zpracování a  enkapsulaci placenty, z.s.”

 • sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce

 • řádně a včas platit členské příspěvky.

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, doručeném řádně výboru spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov nebo závazných směrnic, nebo zánikem spolku.

Čl. 7 Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je výbor spolku, který je zároveň statutárním orgánem a skládá se ze tří členů.
 2. Výbor spolku se schází nejméně jednou ročně, aby
 • schválil případné změny stanov,

 • aby obnovil nebo pozměnil délku funkčního období členů výboru spolku, které je pět let

 • schválil zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

 • určil koncepci činnosti spolku na další období,

 • stanovil výši členských příspěvků,

 • schválil rozpočet spolku na příští období,

 • navrhl a zvolil čestné členy spolku, rozhodl o vyloučení člena spolku,

 • rozhodl o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

 1. Zasedání výboru spolku svolává kterýkoliv člen tohoto statutárního orgánu. Usnášeníschopný je, pokud    se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li výbor spolku schopen se usnášet, svolá  jakýkoliv člen výboru náhradní  schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání.
 2. Zasedání výboru bude svoláno i v případě, že třetina členů výboru spolku podá ke svolání podnět.
 3. Výbor spolku přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
 4. Činnost spolku mezi schůzemi výboru spolku řídí statutární orgán, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
 5. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda a pokladník, kteří jsou ve statutárním orgánu spolku. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem spolku. K platnosti úkonů je však třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

Čl. 8 Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené výborem spolku, případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a prostředky získanými prodejem doplňkového vybavení a literatury. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje pokladník zbylé členy výboru spolku alespoň jednou měsíčně.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 2. Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 1. dubna 2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.